I.       Postanowienia wstępne

1.      Regulamin określa zasady świadczenie przez spółkę Online Expo Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie Ogloszenia.f.pl.

2.      Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Ogloszenia.f.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

II.    Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają odpowiednio:

1.      Operator – spółka Online Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-724 ul. Chełmska19/21 i posiadającego NIP 525-244-05-40;

2.      Serwis Ogloszenia.f.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Ogłoszenia.f.pl prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczenie i przeglądanie ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej ogłoszenia.f.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

3.      Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), kupna, zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

4.      Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

5.      Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowość prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

6.      Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Centrum.f.pl”)

7.      Regulamin – niniejszy regulamin;

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 

1.        Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

2.        Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

3.        Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia

4.        Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis. 

5.        Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna. Ogłoszenie może być emitowane przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w Serwisie.

6.        Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

7.        Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.

8.        Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.

9.        Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

IV.  Ogłoszenia

1.        Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.

2.        W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia

3.        Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta przez Użytkownika następuje po utworzeniu hasła, wskazaniu adresu e-mail oraz aktywowaniu go poprzez kliknięcie w link wysyłany przez Operatora na podany adres e-mail.

4.        Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

5.        W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

6.        Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

7.        Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu ogloszenia.f.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach ogłoszenia.f.pl. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Operatora informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgody.

8.        Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji.

V.     Zamieszczanie i edycja ogłoszeń

1.      Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie ogłoszenia.f.pl wymaga:

1.     wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Ogloszenia.f.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie

2.     dokonania aktywacji Ogłoszenia,

2.      Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.

3.      Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

4.      W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry ( np. kategoria Serwisu Ogloszenia.f.pl, w której jest publikowane, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

5.      Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jej aktywacji.

6.      Po upływie 30 dni od zakończenia emisji ogłoszenie zostaje usunięte automatycznie usunięte z Ogloszenia.f.pl.

VI.  Zasady odpowiedzialności

1.      Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Ogloszenia.f.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

2.      Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.

3.      Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

4.      Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

5.      Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

6.      Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

a.     powszechnie uznane za obraźliwe,

b.     noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

c.      naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

d.     szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

e.     wprowadzające w błąd.

7.      Operator nie odpowiada za:

1.     brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

2.     realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

3.     działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

4.     składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

5.     usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.8 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.

6.     Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

VI.               Postanowienia końcowe

1.      Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Operatorem (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia publikacji ostatniego Ogłoszenia, zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie.

2.      Regulamin dostępny jest w Serwisie Ogloszenia.f.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

3.      zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Oglosznia.f.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Ogloszenia.f.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

4.      ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Załącznik nr 1 do regulaminu Serwisu Ogloszenia.f.pl

Polityka prywatności

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest spółka Online Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Chełmska 19/21 90, 00-724 Warszawa) posiadającą NIP 779-234-79-34 (zwana dalej "Operatorem"). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.    Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

3.    W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.    Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu Ogloszenia.f.pl usług.

5.    Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Serwisu Ogłoszenia.f.pl

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

1.      Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

2.      Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

3.      Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;

4.      Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;

5.      Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);

6.      Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

7.      Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);

8.      Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.

9.      Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;

10.  Organy ludzkie lub zwierzęce;

11.  Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

12.  Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;

13.  Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

14.  Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;

15.  Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

1.     Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

2.     Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;

3.     Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;

4.     Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;

16.  Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:

1.     tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,

2.     naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

17.  Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:

1.     Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);

2.     Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);

3.     Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;

18.  Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

19.  Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);

20.  Dane osobowe lub listy adresów e-mail;

21.  Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

22.  Karty Cyfra+ oraz Wizja TV, klucze abonenckie do odbioru Canal+;

23.  Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

24.  Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;

25.  Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

26.  Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

27.  Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

28.  Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;

29.  Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.

30.  Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.

31.  Bilety na mecze piłki nożnej.

32.  Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej

33.  Leki, w tym OTC i inne substancje czynne, za wyjątkiem suplementów diety, witamin, leków ziołowych lub homeopatycznych.

34.  Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).

35.  Zamieszczanie Ogłoszeń następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):